Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING 2019

Profile Leendert Kuijper, gevestigd aan Hoofdstraat 144, 2171BK Sassenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hoofdstraat 144
2171BK Sassenheim
0252211127
www.leendertkuijper.nl

M.J. Kuijper is de Functionaris Gegevensbescherming van Profile Leendert Kuijper. Hij/zij is te bereiken via info@leendertkuijper.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Profile Leendert Kuijper verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leendertkuijper.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Profile Leendert Kuijper verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het bewaken van uw en onze veiligheid (denk aan terugroepacties e.d.)
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Profile Leendert Kuijper analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
- Profile Leendert Kuijper verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Profile Leendert Kuijper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Profile Leendert Kuijper) tussen zit. Profile Leendert Kuijper gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

CycleSoftware is een compleet automatiserings softwarepakket speciaal ontwikkeld voor de tweewielerbranche. Eenvoudig klanten beheren en bereiken met daarnaast het inplannen van reparaties, servicekaarten & facturatie. CycleSoftware heeft koppelingen met alle grote leveranciers in de tweewielerbranche. Daarnaast gebruiken wij CS voor het beheren van onze voorraad, pakbonnen inlezen, orderadviezen, direct bestellen, prijslabels e.d. Doordat wij werken met een SMS systeem gegenereerd vanuit CS "uw fiets is klaar na reparatie" maken wij gebruik van uw mobiele nummer. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Profile Leendert Kuijper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW gegevens:7 jaar
Reden: Aankopen en afgeronde werkzaamheden en verkopen inzien en terugzien in het belang bij garantie (veiligheid/terugroepacties), onderhoud en service van uw afgenomen artikelen bij ons.

Telefoonnummer(s): 7 jaar
Reden: SMS service en dienstverlening voor het uitvoeren van reparaties e.d. Verplichte wettelijke bepaling voor het aanvoeren van gegevens bij de belastingdienst. Aankopen en afgeronde werkzaamheden en verkopen inzien en terugzien in het belang bij garantie (veiligheid/terugroepacties), onderhoud en service van uw afgenomen artikelen bij ons. 

Klantgeschiedenis: 7 jaar
Reden: Verplichte wettelijke bepaling voor het aanvoeren van gegevens bij de belastingdienst. Aankopen en afgeronde werkzaamheden en verkopen inzien en terugzien in het belang bij garantie (veiligheid/terugroepacties), onderhoud en service van uw afgenomen artikelen bij ons. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Profile Leendert Kuijper verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Profile Leendert Kuijper blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Profile Leendert Kuijper gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Profile Leendert Kuijper en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leendertkuijper.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Profile Leendert Kuijper wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Profile Leendert Kuijper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leendertkuijper.nl